The Parody Wiki
Advertisement

Stallion Donkey.jpg

Horse Donkey is Donkey's stallion horse form From Shrek 2.

Portrayals:

Advertisement