The Parody Wiki
Advertisement

Pocahontas- Sarabi (The Lion King)

gov. Radcliffe - Scar (The Lion King)

Kocoum - Nuka (The Lion King 2: Simba's Pride)

Percy - Young Simba (The Lion King)

John Smith- Jacob Samra

Advertisement